Apertura di aña Parlamentario

Parlamento di Kòrsou

logo
Zoeken

Apertura di aña Parlamentario

Diskurso Gobernador na okashon di apertura di aña Parlamentario 2015 - 2016

Lesa mas ...

Señor presidente, honorabel miembronan di parlamento,

Diskurso di Su Ekselensia Gobernador di Korsou, senora Lucille A. George-Wout, na okashon di apertura di afia parlamentario 2015-2016, durante un reuni0n solemne di Parlamento di Korsou, djamars dia 08 di september 2015  den sala di reuni0n di Parlamento di Korsou, Plasa Wilhelminaplein Nr. 4.

WILLEMSTAD -- Gobernashon serio, responsabel i di kalidat ta rekeri vishon, kurashi, determinashon i madures:

Vishon: pa komo mandatarionan i representantenan di pueblo, nos tine meta, basa riba deseo di pueblo, bon formula i skerpi delinia den nos mente;

Kurashi: pa den konsulta  kontinuo  ku pueblo tuma e pasonan  nesesario pa alkansa  esaki;

Determinashon: pa surpasa atversidat i, enfrenta tur reto i kontra­ tiempo  ku nos por topa na kaminda, i keda kana firme i rekto pa alkansa e meta, ku ta nos kompromiso ku pueblo, i; por ultimo

Madures: pa ahusta  kaminda ta nesesario i sera kompromisonan ku otro na interes general.

Ultimo dos ana gobiernu komo tal a bin ta traha duru,  konforme su akuerdo i programa di gobernashon, riba areanan  di maneho pa hiba nos pais na un nivel di bienestar mas altu.

E meta:  Realisa un Korsou pr6spero, sigur i trankil  ke men realisa un  Korsou ku por brinda tur habitante am plio oportunidat i fasilidatnan adekua pa por hiba un bida digno i respetuoso i ku internashonalmente por wordu rekonose komo un pais ku ta bale Ia pena bishita i invertf den dje.

Ta un echo tambe ku pa logra e meta aki ta rekeri den sierto kaso sakrifio di kada un di nos i ta na nos komo gobernante i representantenan di pueblo pa di forma obhetivo, transparente i konsiso, transimiti e mensahe na komunidat pa huntu nos keda fiha nos bista riba  e meta ku nos ke logra.

Senor presidente,

Gobiernu, den estrecho kooperashon ku gruponan representativo den nos komunidat,  a inisia diferente trayekto durante e periodo di gobernashon aki .

Den e plataforma di dial6go nashonal gobiernu, huntu ku sindikalismo i representantenan di sektor impresarialjkomersial, ta bini huntu regularmente pa papia riba temanan di interes komun, promoviendo asin'ey tripartitismo i partisipashon  real den formulashon di maneho sosio­ ekonomiko.

Base di e dialogo nashonal ta e Plan Strategiko Nashonal pa Desaroyo di Korsou 2030 ku enfoke riba kuater area di desaroyo spesffiko, ku ta enseftansa, ekonomia, 'bon gobernashon' i identidat nashonal.

E programa di akshon pa desaroyo di hubentut, ta otro trajekto kaminda hobennan ta hafia amplio oportunidat pa forma nan propio futuro.

Den kuadro di engrandese  deporte, Gobiernu lo sigui inverti  den renobashon di fasilidatnan deportivo ku e meta pa alsa nivel deportivo i atletiko di nos hobennan i pa nan sigui presta bon.

Meskos lo kontinua ku renobashon di diferente skol pa duna alumnonan fasilidatnan modernu pa nan por desaroya nan mes intelektualmente miho.

Aparte di e trayektonan  menshona, modernisashon di nos refineria tin tur atenshon  di gobiernu, inkluso e problematika  di polushon okashona pa rafinahe di krudo.

Senor presidente,

Korsou komo isla den Karibe, ta depende pa gran parti di kooperashon sano ku otro paisnan den mundu. Pa por mantene i estrecha relashonnan  bilateral mas direkto ku paisnan den region i sobra di mundu, mester di kapasidat lokal bon prepara  pa yuda den formulashon i ehekushon di strategianan diplomatiko ku riba termino lo por tin benefisionan pa nos pais.

Pa entre otro stimula i asisti komersio i industria lokal pa hafia akseso na merkadonan internashonal gobiernu den afia parlamentario nobo lo sigui inverti den preparashon i kapasitashon di un ekipo di sinku yunan di Korsou h6ben, k'un edukashon na nivel altu ku a drenta den servisio di gobiernu.

Senor presidente,

Dia 26 di febriiari ultimo, Korsou, ku satisfakshon, a asumi presidensia di OCTA, ku ta e Asosashon di 22 Pais- i Teritorionan Ultramar di Uni0n Oropeo. Den e kalidat aki nos pais a konsipia un agenda ku ta regarda fortifikashon di lasonan strategiko dje miembronan, ku e meta prinsipal pa sostene nan desaroyo duradero.

Un delegashon tekniko, algun luna pasa, a hasi un bishita di trabou na Georgetown, Guyana, kaminda a hiba deliberashonnan  pa Korsou atkeri e status di miembro asosia di komunidat i merkado komun karibense, Caricom. E speransa  ta ku pronto lo hafia e status aki, habriendo asina'ey oportunidatnan pa sigui ekspande lasonan komersial den nos region.

Pa lake ta trata nos relashonnan ku otro paisnan den reino Ulandes, Korsou ta keda para pa relashonnan  konstruktivo i un dialogo habri ku Aruba, Sint Maarten i Ulanda, basa riba Statiit i respet mutua. Kaminda tin desakuerdoi/of diferensha di opinion, lo atende esakinan ku e madures i prudensia nesesario, semper poniendo interes di Korsou i su pueblo na prome luga.

Senor presidente,

Riba e area di kontenshon di riesgo i kombatimentu di desaster, gobiernu a formula plannan konkreto pa por maneha eventual kasonan di malesanan kontagioso i tam be posibel konsekuenshanan pa Korsou di e situashon lamentabel  ku ta reinando na nos pais bisifia Venezuela.

A duna atenshon  na adaptashon  i modernisashon  di nos proseduranan i struktura pa anda ku, i spesialmente  prevent  desasternan. Entre otro a aproba un maneho pa 'shelters' publiko i a desaroya un 'app' pa smartphones pa informa pueblo di un forma modernu den kaso di kalamidat.

Na 2016lo sigui formula i ehekuta maneho riba e area menshona,  pa Korsou porta bon prepara  riba tur tipo di posibel kalamidat ijof situashon di krisis.

Señor presidente,

Den Sektor di Servisio Publiko Gobiernu lo keda enfoka riba mehorashon di servisio . E loket di permit ta sigui hasi esfuerso pa redusi e tempu di espera i elimina e retraso den produkshon di pasport, sedula i reibeweis. Lo aloka tambe mas permit n'e loket di permit.

E proseso di planifikashon, trahamentu di presupuesto  i reportahe basa riba e prinsipio di 'maneho pa resultado' lo kontinua i lo ser mehora den tur nivel di e aparato  di gobiernu.

Esaki ta ensera ku e planifikashon i siklo di kontrol ta harmonisa e plannan delanta ita tene kuenta ku e rekursonan disponibel inkluyendo personal i finansa.

Mas aleu, gobiernu lo formula un strategia  di rekurso humano  pa logra e kalidat di personal apropia. Lo traha den etapa pa realisa mih6 prestashon di empleadonan publiko. Pa logra rekruta i mantene personal kalifika, lo evalua e forma di rekruta i selekta personal nobo (inkluso e struktura salarial) di gobiernu.

Gobiernu lo sigui hasi su esfuerso pa kombati e fen6meno di empleado publiko inaktivo. Atenshon spesiallo keda riba maneho di gastu personal, kumplimentu ku e palabrashonnan firma ku sindikatonan i kambio die sistema di penshun pa garantisa viabilidat di nos fondo di penshun general.

Senor presidente,

E puntonan di salida strategiko den e programa di gobernashon  i tambe e rekomendashonnan di Transparancy  Internashonal  tokante di integridat di gobernashon  ta sirbi komo base pa no solamente establese un ofisina di keho, pero tambe pa independisa Ofisina Supremo Elektoral i Ofisina Sentral di Estadistika.

Pa lake ta trata publikashon di estadfstika lo implementa pa prome biaha despues di hopi tempu, un estudio di presupuesto. Esaki ta duna nos e posibilidat pa hafia un mih6 bista riba e patronchi di gastu i e grado di pobresa den nos komunidat.  Lo kuminsa ku e preparashonnan pa establese un Ofisina Sentral pa Planifikashon ku e tarea pa kalkula delanta plannan entrega i evalua e efekto di nan viabilidat. En konekshon ku maneho di informashon lo sigui modernisa datonan den kuadro di e trabounan di e Sistema di registro basiko i lo aktiva e Kolegio pa Proteha Data Personal. Lo kontinua tambe ku e proseso di digitalisashon di gobiernu.

Senor presidente,

For di 2013, gobiernu a dirigf su maneho riba area di kombatimentu di kriminalidat i mantenshon di arden  publiko pa gran parti riba fortifikashon dje aparato  hudisial en general. Entre tantu, reorganisashon dje aparato polisial a kuminsa duna fruta, i den e pr6ksimo afianan lo kontinua i termina esaki.

Lo kontinua ku e desaroyo di konosementu i abilidatnan ku kual e aparato polisial par sigui eherse i amplia su tareanan  ku eksito, hasiendo usa mas efektivo di inteligensia pa kolekta i analisa datonan i informashonnan relevante.

Pa amplia e sentimentu di seguridat bou di nos pueblo gobiernu lo:

•   pone mas polis riba kaya;

•   amplia e proyekto di kamara di seguridat na gran parti di Korsou i

•   reforsa Politur di tal forma ku turistanan  por gosa di nan fakansi riba nos isla trankil, ku un sentido di siguridat. Esaki ta yuda stimula kresementu  di turismo i konsekuentemente kresementu  di nos ekonomia.

Den e lunanan ku ta tras di Iomba Departamentu di Atmishon a mehora su servisio na publiko konsiderablemente. Proksimamente  personal di e servisio aki lo bai funshona den un mih6 alohamentu i lo amplia i mehora kordinashon ku Ministerio di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar pa kaba di atende ku petishonnan  pendiente. Pa atrae mas invershonista na Korsou, lo sigui perfekshona e areglo nobo ku yama Investor's Permit.

Kompra dimas material moderno pa traha kune, entre kual vehikulonan nobo, pa Polis i Brantwer i invershonnan  den mih6 alohamentu  i den nos kapital humano na e instansianan menshona i na nos Sentro di Detenshon i

Korekshon, sigur lo kontribui na un mih6 servisio na komunidat. E proyektonan 'Ta Basta Aw6' i 'Lik op stuk: tabatin hopi eksito den e periodo tras di Iomba. Dor di e proyektonan aki sierto forma di kriminalidat i komportashon kriminal a baha. Sin duda e saki lo kontinua den afia 2016.

Señor presidente,

Riba tereno di salubridat publiko, medioambiente i naturalesa, gobiernu lo sigui traha inkansabel pa proteha i promove un pueblo salu den un medioambiente kaminda hende, bestia i naturalesa por ko-eksisti ku otro riba un manera sano i sostenibel. E filosofia  ku ta forma base di e lifia di maneho aki, ta ku salubridat ta un derecho fundamental di kada suidadano. Por lo tantu, tarea primordial di gobiernu ta pa soru pa salubridat ta asesibel pa un i tur.

Pa garantisa asesibilidat universal ta rekeri fondonan finansiero ku ta duradero  i sostenibel. E defisitnan aktual di nos fondonan sosial i di malesa, ta obliga kualke gobiernu responsabel  pa hiba un maneho mas dirigi riba prevenshon i konsientisashon di pueblo pa hiba un estilo di bida mas saludabel, promoviendo asin'ey responsabilidat propio di hendenan pa ku nan salu. Efekto di e maneho preventivo aki lo ta un redukshon drastiko di tipo di malesanan frekuente ku lo alivia e peso riba nos fondonan sosial i di malesa.

Den kuadro di prevenshon i kombatimentu di malesanan, ku ta ser transmit! pa sangura i muskita, a start ku e projekto BESAC, ku ta un projekto multidisiplinario di limpiesa general. Meta prinsipal tapa elimina f6konan di sangura, di kas pa kas. Te ku awor, den aproksimadamente 30 porshento di kasnan, ku a ser investiga, a topa ku f6konan di sangura, ku entre tantu a keda elimina. Na kantu di kayanan i m6ndinan, ront Korsou, tambe ya kaba a elimina un kantidat grandi di sushi, ku di forma ilegal a ser di dump.,

Gobiernu lo sigui hasi esfuerso  pa konsientisa pueblo i fomenta asina eye sentido siviko ku ta nesesario pa mantene  nos isla limpi i bunita.

Señor presidente,

Konstrukshon di hospital nobo den Otrobanda, ta kanando  segun plan. A pesar di  kontratiempo, e konstrukshon nobo i modernu ta progresando, ku e solo fin pa brinda  pueblo di Korsou i bishitantenan di nos isla un kuido

hospitalario responsabel i na nivel. Gobiernu, huntu  ku su partnernan envolvi den e proyekto  magna aki, ta hasiendo tur tramitenan nesesario pa restruktura i mehora e funshon  hospitalario den nos pais. Esaki ta sosode den estrecho kooperashon ku tur aktor envolvi den mundu  mediko i di kuido.

Ku e projekto 'Pendiente di Bo Djente', mih6 konosi komo 'Bus di Djente', gobiernu ta dunando  kuido preventivo i hasi diagn6stiko di problema  di djente. Sifranan preliminar ta mustra  ku for di su inisio na yiili 2014 te ku awor, mas o menos 12.000 adulto i mucha di skol a hasi uso di e proyekto  aki. Den afianan benidero  lo kontinua ku e proyekto.

Riba tereno veterinario a introdusi diferente  trajekto pa mehora  krio di porko huntu  ku kriadonan di bestia. Esaki, despues  ku laboratorio veterinario den kolaborashon ku un laboratorio internashonal a detekta dioxine den karni di porko, produsi lokalmente.

Sefior presidente,

Pa alivia situashon di e gruponan vulnerabel  den nos komunidat manera  e

hende grandi, hende muhe,  hubentut  i personanan  desabilita i pa krea perspektivanan nobo, gobU rnu a identifika temanan di prioridat i puntonan di lansa ku ya ta den ehekushon. Den e kuadro aki tin proyekto- i programanan dirigi riba kombatimentu di pobresa, kreashon di mas empleo pa hende lokal, kombatimentu di violensia domestiko/  violensia relashonal i violensia kontra mucha.

Pa ta konkreto tin entre otro mehorashon di bibienda i akomodashon di nos grandinan den kasnan di grandi. Pa medio di un aserkamentu den fase, gobiernu a kuminsa, inverti den mehorashon di e infrastruktura di e fasilidatnan di algun sentro di bario. Den e kuadro di "social return", a hasi palabrashon  konkreto ku e kontratistanan konserni pa emplea algun h6ben di bario.

A introdusi "Lei di Bion", komo insentivo pa e dunad6 di trabou yuda mas h6ben hafia trabou. E koperashon entre banko di vakatura, sektor priva i FEFFIK pa prepara h6bennan den e modelo di traha i sifia, ku garantia di empleo, ta kanando na satisfakshon..

Redukshon di e porsentahe di desempleo relativamente  altu bou di adulto i h6bennan pa medio di trayektonan  di reintegrashon  ku mira riba partisipashon duradero  riba merkado !aboral, lo eksigi atenshon spesial e afia benidero.

Gobiernu lo desaroya, mas aleu, maneho pa krea mas kupo di trabou pa siudadanonan ku un desabilidat. Lo transforma e parato di inspekshon di labor den un 6rgano di inspekshon ku mas outoridat  ku por aktua di forma mas diligente kontra  abusu di leinan !aboral di nos pais .

Proksimamente lo presenta na Konseho di Ministernan e plan nashonal kontra di violensia relashonal i domestiko i violensia kontra mucha. Entretantu  riba 1 di yaniiari ultimo a indeksa sueldo minima.

Den e afia parlamentario  nobo e fokus lo ta riba introdukshon  di Triple P komo metoda pa guia intensivo na famianan. E metoda aki lo kontribui na mehorashon di situashonnan familiar i ademas lo krea un ambiente di edukashon sana pa nos muchanan.

Senor presidente,

Edukashon i un bon formashon ta yabinan pa un futuro eksitoso. Ku mira riba esey, gobiernu, riba termino korto, lo duna prioridat na edukashon pre - eskolar, maneho di idioma, edukashon sekundario i maneho pa ku formashon profeshonal. Den ensefiansa lo pone mas enfasis riba digitalisashon den skolnan di fundeshi kaminda lo desaroya lesmaterial i soru pa tin fasilidatnan pa alumnonan tin akseso na edukashon digital. Tam be digitalisashon di nos leinan di ensefiansa i outomatisashon  di trabou den ensefiansa lo hafia atenshon  spesial.

Pa lokual ta trata ehekushon di trabounan andando den ensefiansa e siguiente puntonan lo tin atenshon  e afia parlamentario  benidero:

1.  finalisa implementashon di ensefiansa liber dor di integra esaki den lei i den presupuesto  di un forma struktural;

2. finalisa e Lei pa skolnan avansa;

3.  yuda alumnonan ku mester di mas atenshon ku trayektonan adapta i ekstra fasilidatnan;

4.   fasilidat pa edukashon pre -eskolar i den e prome dos grupo di skol fundeshi;

5.  partisipashon  di mayornan den edukashon di nan yunan

6. sigui mehora sistema pa midi desaroyo di alumnonan den skol di fundeshi. E delaster punto ta importante pa por demonstra  di un manera transparente kiko nos ensefiansa tin di ofrese i kon nos alumnonan ta presta.

Pa loke ta trata kultura e maneho lo ta dirigi riba lantamentu  di un Instituto Nashonal di Kultura i proyektonan ku tin komo meta mantene nos herensia kultural material i inmaterial.

Sefior presidente,

Den su afan pa realisa un desaroyo ekon6miko balansa, gobiernu a bin ta hiba un maneho dirigi riba 2 areanan spesifiko, ku ta:

1.  Riba termino kortiku realisa un impulso ekon6miko dor di stimula proyektonan di invershon i

2. Riba termino mediano i largu fortifika e struktura ekon6miko dor di implementa maneho struktural.

Komo resultado di e impulso ekon6miko, a inverti den entre otro mashin i aparatonan pa e skol di training di Dokmaatschappij na balor di NAf. 5.2 mion i tambe den fasilidatnan di Curac;ao International Airport pa un montante di NAf. 8 mion. Ademas tin diferente proyekto di invershon den fase di implementashon of fase di preparashon. Por ehempel, invershon den kuadro di konstrukshon  di hotel Marriott Courtyard pa un suma di NAf. 35 mion, konstrukshon  di e dos megapir na balor di NAf. 43 mion i konstrukshon  di un kompleho nobo di beisbol.

Pa loke ta trata fortifikashon di struktura ekon6miko tin diferente maneho ku a keda formula of implementa manera:

•   Maneho di promoshon di invershon direkto for di eksterior i eksportashon;

•   Lantamentu di e entidat ((Cura ao Investment and Export Development Foundation (CINEX)" ku ta enkarga ku atrahe invershon direkto for di eksterior i promoshon di eksportashon i;

•          Lantamentu di un banko di desaroyo, asina yama ((Curacao Development Bank", ku enkargo pa mobilisa fondonan publiko of priva pa finansia programa- ifof proyekto ekon6miko.

Den e afia parlamentario benidero lo sigui fortifika e struktura ekon6miko i lo salvaguardia e diversifikashon di ekonomia dor di stimula sektornan ekon6miko k'un balor agrega altu. Mas aleu e foko lo ta riba redukshon di burokrasia i kaminda por, elimina esaki. Tambe lo salvaguardia un bon konekshon di e demanda riba merkado !aboral i lokual ta wordu ofrese na ensefiansa.

Sr. presidente,

Maneho finansiero den afia parlamentario  benidero lo ta dirigi riba mantenshon struktural die  balansa presupuestario. Gobiernu ke logra esaki dor di inisia i kontinua ref6rmanan pa logra bienestar  duradero  riba nos isla.

Pa alkansa un rekuperashon ekon6miko duradero  den afia 2016, gobiernu lo sigui ku revishon integral di nos sistema di impuesto. E meta ta pa logra bahatarifa - i gastunan atministrativo, dar di simplifika nos leinan fiskal. Esaki lo tin komo resultado, mehoransa di nos klima di invershon tantu  pa hendenan lokal komo pa invershonistanan  djaf6.Kumplimentu  kabal ku leinan di impuesto ta un kondishon  nesesario pa di un forma sosial i responsabel baha e peso di impuesto i alabes drecha e klima di invershon. P'esei den e periodo benidero  e maneho, dirigf pa logra alsa kumplimentu ku leinan di impuesto,  lo keda prioridat. Ademas lo avansa  ku reorganisashon di e aparato di impuesto  i introdukshon di un manera integral di traha  den e aparato di impuesto.

Pa lokual ta trata  e plano internashonal, lo eksplora e posibilidatnan pa desaroya Korsou riba tereno internashonal den kuadro  di nos leinan fiskal i lo tin atenshon pa basi e barera  entre e merkadonan internashonal i e merkado lokal mas chikitu. Esaki tambe ta kontribuf na stimulashon di nos ekonomia. Den e kuadro aki gobiernu lo sigui traha  riba tratadonan di impuesto pa prevenf pago dobel di impuesto. Tambe lo sigui traha  a base di i e areglo nobo di impuesto entre  Hulanda i Korsou (de nieuwe  Belastingregeling Nederland Curayao (BRNC)) pa mantene e relashon  fiskal ku Hulanda di un forma duradero. I den 2016 tambe lo sigui, atrabes di interkambio di informashon, ku e esfuersonan pa kombati evashon di impuesto. Alabes lo duna kontenido na e aspirashon di ta un miembro  independiente di e organisashon mundial di komersio, WTO.

Mantenshon di integridat di e sistema finansiero di Korsou tin atenshon kontinuo. P'esei kumplimentu ku palabrashonnan internashonal pa evita ku ta pone Korsou riba kualke 'black list' ta keda un prioridat.

Esaki ta importante pa por sera tratadonan fiskal i stimula un bon klima di invershon.

Señor presidente,

Gobiernu ta trahando un plan di maneho pa infrastruktura ku e vishon pa realisa un 'Korsou Tremendo pa Biba i Tremendo pa Bishit6.'. Nos isla ta konsisti di solamente 444 km 2 pa biba, traha i rekrea. P'esei ta di sumo importansia  p'e desaroyo di tereno keda hasf na un manera responsabel i efisiente. Den e kuadro aki ta traha dirigf riba entre otro ehekushon di proyektonan grandi di infrastruktura, ku ta inkluf drechamentu di kaya i otro

luganan publiko, konservashon di awaseru, prosesamentu responsabel  di awa di kloaka i mantenshon i konstrukshon  di kasnan pa pueblo.

E trayekto pa fortalese e supervishon  di seguridat i protekshon di aviashon i asuntunan  maritima ya a inisia, meskos ku e uso mas amplio dje fasilidatnan die sektornan aki pa aktividatnan ekon6miko di nos  isla. Gobiernu ta formulando un plan di mobilidat pa Korsou kompleto i un trayekto pa strukturalmente promove seguridat riba kareteranan publiko.

Gobiernu ta trahando pa fortalese e reglanan di destaho publiko i asina promove transparensha, integridat i konfiansa. Lo krea un wepsait ku tur lei, permit i gastunan  di atministrashon, pa asina e siudadano tin un mih6 bista di e reglanan stipula na kua e tin ku atene su mes na dje ora eke aplika pa sierto permitnan.

Senor Presidente,  Honorable miembronan di parlamento,

obiernu su kompromiso ku pueblo tapa realisa un Korsou mih6. Esaki por sosode solamente si nos tur aporta di manera positivo i duna di nos parti den un ambiente di pas i trankilidat, ku ta lema di e gabinete aktual.

Ku fe i konfiansa den Dios Tata Todopoderoso i ku Su boluntat sea kumpli, nos pais lo sigui progresa.

BIBA KORSOU!

Masha danki p' e atenshon.

Reunion Digital

Download RaadDigitaal

Archivo

Archivo di Webcast